Andrea Palašti – Fotografija i/kao savremena umetnost – post-jugoslovenska umetnička praksa

„Među posledicama modernosti, i u proticanju postmodernosti, kako da znamo i kako da pokažemo šta znači živeti u uslovu savremenosti?“ Savremena umetnost koristi se kao pojam za umetnost nastalu od početka XXI veka, i odnosi se na umetničku praksu koja se odvija u sadašnjem trenutku, i/ili koja se dogodila u neposrednoj prošlosti.2 Teorije o savremenoj umetnosti polaze od poništavanja estetičkog
istoricizma, teorijskim obrtom /proširenjem pojma umetničkog dela u tekst – kontekst – praksu , kao i pretapanjem poststrukturalističke teorije u studije kulture i teorije o društvu, na čijem uticaju se savremeni svet umetnosti pokazao kao zavisan/nerazdvojiv od konteksta i/ili kulture i/ili društva. Na taj način, savremena umetnost predstavlja se kao kulturalna praksa sa određenim društvenim odrednicama.

Preuzmi rad: 

Close Menu