jedankilobajt.org je edukativni portal koji se bavi edukatiom o novomedijskoj umetnosti,sociokulturološkim aspektima tehnologije i generalnim razumevanjem sveta posredovanog tehnologijom. U okviru sajta postoje pet poglavlja koja se svaka na svoj jedinstven način bave spojem tehnologije-društva i umetnosti:arhiva,softveri,videoteka,biblioteka i audioteka.

Problem naše scene migrira iz potrebe da se arhivira u potrebu da se prvo proizvede, sastavi, definiše. Naime, zbog sistemskih2 ignorisanja ove scene koja po svojoj hibridnoj prirodi pripada prostoru između nauke i tehnologije/ kulture i umetnosti ona je u premanentnom ciklusu nastajanja poslednjih dvadeset godina.3 ona se održava isključivo kroz pozicije individualnih inicijativa umetnika i pojedinih kustosa. Nepostojanje sistemske podrške sceni proizvodi sledeće probleme za scenu kao i širi kontekst umetnosti u Srbiji:

  1. FINANSIRANJE SCENE

Kao hibridna umetnička praksa medijska umetnost bi mogla da se finansira kako iz ICT sektora i konkursa za interdisciplinarne projekte tako i iz projekata vezanih za umetnost/kulturu. Na žalost ona nije prepoznata kao validna u prvim (ICT/interdisciplinarnim konkursima)4, dok je retko prepoznata kao značajna u drugim ( konkursima vezanim za umetnost/kulturu). Dakle, u ironičnom obrtu iz puno mogućnosti za finansiranje ne ostaje ni jedna.

  1. SISTEMSKO PREPOZNAVANJE SCENE UMESTO STIHIJSKE EGZSTENCIJE

Medijska umetnost u Srbiji je isključivo bazirana na ličnim inicijativama, finansirana uglavnom ličnim sredstvima i zato je stihijska. Dakle kada nestanu lična sredstva, i pošto ne postaje sistemsko prepoznavanje prestaje i inicijativa individua da se njome bave. Ona postoji, međutim zbog nemogućnosti finansiranja i prepoznavanja je u permanentnom nastanku i prestanku umesto u razvoju i ekspanziji.

  1. VIDLJIVOST SCENE

Medijska umetnost u Srbiji zbog nepostojanja sistemske podrške konkretno kulturnih institucija je često nevidljiva na sceni umetnosti (u širem kontekstu) u Srbiji. Kako Sanja Kojić Mladenov primećuje o sajberfeminističkoj umetnosti (a isti zaključak se može primeniti na scenu medijske umetnoti uopšte): “Umetnice iz Srbije, (…) koje se bave novim tehnološkim praksama još uvek su nevidljive u kontekstu teorijskog razmatranja. Razlog za ovo je i nedovoljna povezanost kustoskinja, umetnica, kiberfeministkinja i naučnica međusobno, kod nas i u inostranstvu. Interdisciplinarnost kiberfeminizma ukazuje na potrebu za komunikacijom i razmenom iskustava do sada razdvojenih diskursa i krugova delovanja.” 5

  1. STIMULACIJA SCENE

Medijska umetnost je slika i izraz vremena. Kao takva ona je zastupljena u Evropi i svetu velikim festivalima umetnosti (ISEA, Transmediale, Ars Electronica), koji su kulturološki fenomeni (sa jakim turističkim i finansijski impaktom) kao i profitabilnim laboratorijama za istraživanje medija (MIT media lab kao najreprezentativnija) koje sarađuju sa umetnicima. Na žalost, jedini kratkotrajni fond koji finansira samostalno medijsko stvaralaštvo potiče iz pozicije nauke i samim tim iz pozicije manjeg znanja o samoj Sceni što dalje proizvodi nestimulativne poteze finansiranja iste.6 Pored ovog fonda ne postoje druge sistemske inicijative (osim stihijskih pojedinih kustosa) da se jedno veoma aktuelno polje društvene/kulturne aktivnosti razvije.

  1. ARHIVIRANJE SCENE

Na posletku pošto se pojedinačne inicijative dese, uprkos svim preprekama potrebno ih je i sačuvati. U tom kontekstu zadatak upravo pojedinaca na sceni jeste da se ona ne svede na nekoliko kilobajta zaboravljenih dela.

Projekat Jedankilobajt.org je jedan mali pokušaj da se pozabavimo ovim problemima.

PROJEKTNI TIM

Inicijator projekta/programski urednik: Isidora Todorović

Produkcioni tim: Dragan Živančević, Lidija Srebotnjak, Sunčica Pasuljević Kandić, Andrea Palašti,
Ana Stefanović, Aleksa Ramadanović , Stevan Kojić, Vladan Joler 

Koprodukcija: Marko Ercegović, Violeta Vojodić Balaž

Ilustracije: Ivana Čavić

Hvala: Stevanu Radiću I Srđanu Tikviću

Kao I svim gostima projekta koji su rado sa nama podelili svoje znanje i vreme.

Kontakt: jedankilobajt@gmail.com

Close Menu